Sazināties ar mums

Nosūtīt ziņu

Pieteikties kredītam AS LATEKO LĪZINGS atbildei uz šo kredīta pieteikumu ir informatīvs raksturs. Pieteikuma iesniedzējs var saņemt AS LATEKO LĪZINGS apstiprināto kredīta piedāvājumu un apstiprinātos kredīta nosacījumus tikai pēc visas pieprasītās dokumentācijas iesniegšanas. Iesniegšanai nepieciešamo dokumentu saraksts atrodas KREDĪTA PRODUKTI sadaļā, zem attiecīgā kredīta produkta. Iesniegto dokumentu izskatīšana un apstiprināta kredīta piedāvājuma sniegšana ir bezmaksas pakalpojums.
Aizvērt

Personas dati un kontakti

Informācija par nekustamo īpašumu

Kredīta nosacījumi

Iesniedzot šo pieteikumu Iesniedzējs apliecina, ka
- viņš ir rīcībspējīga persona;
- visas sniegtās ziņas ir patiesas, un viņš apzinās sekas, kuras var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas dēļ, un uzņemas pilnu atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā nodarītajiem zaudējumiem;
- AS "LATEKO LĪZINGS" saņem un apstrādā viņa personas datus kredītspējas izvērtēšanai pirms līguma noslēgšanas, un neiebilst pret informācijas par viņu pārbaudi jebkurā datu bāzēs vai reģistros (SIA "CREDITREFORM LATVIJA", AS "CREFO Birojs", AS „Kredītinformācijas birojs”, SIA "PAUS KONSULTS" , SIA "GELVORA", SIA "JULIANUS INKASSO LATVIJA", SIA "Intrum Latvia", Iedzīvotāju reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests un citās bāzēs un reģistros, ar kuriem uz šī pieteikuma iesniegšanas brīdi AS "LATEKO LĪZINGS" tiek noslēgts līgums);
- ir iepazīstināts ar AS „LATEKO LĪZINGS” spēkā esošo cenrādi par kredīta noformēšanas izmaksām, par izdevumiem saistītiem ar kredīta un hipotekas līgumu noteikumu izmaiņām, par citām ar kredītu saistītām izmaksām un piekrīt tam;
- viņam nav tādu neizpildītu saistību, kuru izpildes termiņš jau iestājies, un/vai saistību, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, kuru dēļ viņam var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu;

AS "LATEKO LĪZINGS" informē, ka:
-apstrādā Aizņēmēja datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 6.panta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunkta un vadoties no Privātuma politikas, kura tiek publicēta AS „LATEKO LĪZINGS” mājas lapā www.latekolizings.lv. „Privātuma atruna”.
- Aizņēmējam jebkurā laikā ir tiesības atsaukt savu piekrišanu AS „LATEKO LĪZNGS” apstrādāt Aizņēmēja datus. Informācija kā atsaukt piekrišanu ir AS „LATEKO LĪZINGS” mājas lapā www.latekolizings.lv „Privātuma atruna”.

 

Piekrītu noteikumiem
Pieteikties kredītam Ar (*) apzīmētie punkti ir obligāti aizpildīšanai