Sazināties ar mums

Nosūtīt ziņu

Pieteikties kredītam AS LATEKO LĪZINGS atbildei uz šo kredīta pieteikumu ir informatīvs raksturs. Pieteikuma iesniedzējs var saņemt AS LATEKO LĪZINGS apstiprināto kredīta piedāvājumu un apstiprinātos kredīta nosacījumus tikai pēc visas pieprasītās dokumentācijas iesniegšanas. Iesniegšanai nepieciešamo dokumentu saraksts atrodas KREDĪTA PRODUKTI sadaļā, zem attiecīgā kredīta produkta. Iesniegto dokumentu izskatīšana un apstiprināta kredīta piedāvājuma sniegšana ir bezmaksas pakalpojums.
Aizvērt

Personas dati un kontakti

Informācija par nekustamo īpašumu

Kredīta nosacījumi

Iesniedzot šo pieteikumu Iesniedzējs apliecina, ka
 viņš ir rīcībspējīga persona;
 visas sniegtās ziņas ir patiesas, un viņš apzinās sekas, kuras var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas dēļ, un uzņemas pilnu atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā nodarītajiem zaudējumiem;
 izsaka savu piekrišanu tam, ka AS LATEKO LĪZINGS saņem un apstrādā viņa personas datus pakalpojuma sniegšanai un ar to saistītām darbībām, kas izriet vai var izrietēt no savstarpējām līgumattiecībām, vadoties no LR Fizisko personu datu aizsardzības likuma normām, kā arī pilnvaro AS LATEKO LĪZINGS bez papildus apliecinājuma saņemt Iedzīvotāju reģistra, Valsts ieņēmuma dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datu bāzēs un reģistros iekļauto informāciju par viņu;
 ir informēts par to, ka AS LATEKO LĪZINGS ir tiesīga pēc saviem ieskatiem piešķirt pieprasīto kredītu vai noraidīt pieteikumu par kredīta piešķiršanu, nepaskaidrojot sava lēmuma iemeslus.

Piekrītu noteikumiem
Pieteikties kredītam Ar (*) apzīmētie punkti ir obligāti aizpildīšanai